Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2022. gada 1. martā.

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek: