Karjeras izglītība

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras attīstība

Indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Karjeras izglītība

Plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras vadības prasmes

Vadošās individuālās prasmes, kas palīdz izprast, plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai. Tās attiecas uz nepieciešamajām prasmēm, lai atrastu sev izglītības virzienu un nodrošinātu sev darbu un lai sekmīgi veidotu personīgo dzīvi.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

 • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
 • lai profesija atbilstu spējām,
 • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast — ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas 2022./2023. mācību gada viena no prioritātēm ir:

Integrēta mērķtiecīga karjeras izglītība mācību procesā, nodrošinot izglītojamiem iespēju iepazīt profesiju specifiku un turpmākās izglītības ieguves iespējas.

Sasniedzamais rezultāts

Attīstīta izglītojamo karjeras vadības prasme, veicinot izpratni par personīgo un ārējo resursu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai.

 

Kvalitatīvi

Kvantitatīvi

a) piedāvātas daudzveidīgas darbības, sekmējot karjeras izglītības pieredzi mācību procesā

b) nodrošināta kvalitatīva un daudzpusīga informācija par turpmāko profesionālo mācību iespējām

c) nodrošinātas individualizētas konsultācijas un atbalsts

a) 7.-9. klašu izglītojamiem veikta interešu un spēju izpēte, izmantojot dažādas personības izpētes metodes

b) apmeklēta ZRKAC organizētā karjeras konsultanta nodarbība ”Manas spējas un profesija”

c) organizētas ekskursijas izglītojamo redzesloka paplašināšanai

d) izveidots sadarbības modelis ar profesionālās izglītības iestādi “Jelgavas Amatu vidusskola”

e) izglītības iestādes mājaslapā atspoguļotas karjeras izglītības aktualitātes un pasākumi

 1. Tālākizglītības iestādes pēc 9. klases_ skolas 
 2. Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas absolventu tālākās gaitas:
 1. Karjeras konsultācijas Jelgavā ZRKAC:
 • Atbalsts karjeras attīstības jautājumos
 • Karjeras plānošana un veidošana
 • Interešu, iespēju, prasmju un vērtību izzināšana
 • Profesionālā piemērotība
 • Karjeras izvēles iespējas
 • Izglītības iespējas
 • Darba meklēšana

 

Līga Damberga
Karjeras konsultante
63012163
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv
 1. Video materiāli par par karjeru un profesijām
 1. Aktuāla informācija:
Teksta izmērs
Krāsu kontrasts