Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

     2017.gada 1.septembrī Jelgavas pilsētas pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā. Projekts tiks īstenots no 16.03.2017. līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

     Sākot jauno 2020./2021. mācību gadu Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas 5.- 9. klases izglītojamie turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” .

     Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir ar mācību vidi saistītais risks, kas sevī ietver grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētu mācību satura apguvi, uzvedības problēmas un valodas barjeru.

     Projekta ietvaros sniegtais atbalsts ir saistīts ar mācību priekšmetu konsultācijām. Aplūkojot mācību priekšmetus, kuros skolēniem tika sniegts atbalsts 2019./2020. mācību gada pirmajā vietā angļu un krievu valoda. Otrajā vietā, sniegto konsultāciju stundu skaita ziņā, – matemātikā.

     Kā atzīst vecāki, kuru bērni ir iesaistīti projektā un saņem atbalstu, dalība projektā palīdz bērnam uzlabot sekmes un apgūt mācību vielu.

Kontaktinformācija: