Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Eksāmeni notiek:

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek: