Sveicam skolotāju Tatjanu Pankratu ar Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā

Vissvarīgākā parādība skolā, pamācošākais priekšmets,
spilgtākais piemērs skolēnam ir pats skolotājs
(A. Distervegs)

     Tālajā 1974. gadā no Daugavpils pedagoģiskā institūta tika nosūtītas trīs absolventes uz Jelgavas skolu – tagadējo Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolu, tajā skaitā arī skolotāja Tatjana Pankrata, kurai šī iestāde kļuva par pirmo un vienīgo darba
vietu. Tatjana strādāja gan par skolotāju, gan par audzinātāju, jo skola bija apvienota ar bērnu namu. Skola jaunos pedagogus nodrošināja ar dzīvojamo platību, „tāpēc jaunie pedagogi vienmēr bija darba vietā”, kā ar smaidu atceras Tatjana. Audzināja un izglītoja bērnus, kuri palikuši bez vecāku mīlestības un rūpēm. Veda uz pirti, kas bija netālu no skolas, mācīja rūpēties par apģērbu un ārējo izskatu.
     Gadi gāja uz priekšu. Skolu reorganizēja, bērnu namu pārcēla uz jaunu vietu. Skola kļuva par sanatorijas tipa internātskolu bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām. Tatjana turpināja strādāt par skolotāju un internāta skolotāju, jo
internātā dzīvoja daudz bērnu, daži pat no brīvlaika līdz brīvlaikam.
     Draudzenes, ar kurām Tatjana atbrauca uz Jelgavu, jau sen mainījušas darba vietu, bet mūsu kolēģe turpina mācīt, audzināt un dāvāt savu sirdssiltumu mūsu īpašajiem bērniem.
     Skola piedzīvojusi daudzas reorganizācijas, bet nemainīga palikusi Tatjanas uzticība savam amatam un savai darba vietai.
     Skolotāja Tatjana Pankrata priekšzīmīgi īstenojusi mācību priekšmetu izglītības programmas. Savā darbā veiksmīgi realizējusi izvirzītos pedagoģiskos mērķus, nodrošinājusi individuālu pieeju izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un
vajadzībām, sekmējusi izglītojamo personības tikumisko īpašību attīstību. Mērķtiecīgi sadarbojusies ar izglītojamo ģimenēm un kolēģiem. Savu darbu veikusi ar mīlestību un atbildību. Zinoša, inteliģenta, ar pieredzi un augstu profesionālo kompetenci. Ieguvusi cieņu kolēģu, izglītojamo un viņu vecāku vidū.
     Šodien Tatjana māca bērnus, pasniedz ķīmiju un dabaszinības, bet 2020. gada 15. augustā palika četrdesmit seši gadi kopš Tatjana uzsāka savas darba gaitas šajā iestādē.