Prioritāte

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas 2022./2023. mācību gada viena no prioritātēm ir:

Integrēta mērķtiecīga karjeras izglītība mācību procesā, nodrošinot izglītojamiem iespēju iepazīt profesiju specifiku un turpmākās izglītības ieguves iespējas.

Sasniedzamais rezultāts

Attīstīta izglītojamo karjeras vadības prasme, veicinot izpratni par personīgo un ārējo resursu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai.

 

Kvalitatīvi

Kvantitatīvi

a) piedāvātas daudzveidīgas darbības, sekmējot karjeras izglītības pieredzi mācību procesā

b) nodrošināta kvalitatīva un daudzpusīga informācija par turpmāko profesionālo mācību iespējām

c) nodrošinātas individualizētas konsultācijas un atbalsts

a) 7.-9. klašu izglītojamiem veikta interešu un spēju izpēte, izmantojot dažādas personības izpētes metodes

b) apmeklēta ZRKAC organizētā karjeras konsultanta nodarbība ”Manas spējas un profesija”

c) organizētas ekskursijas izglītojamo redzesloka paplašināšanai

d) izveidots sadarbības modelis ar profesionālās izglītības iestādi “Jelgavas Amatu vidusskola”

e) izglītības iestādes mājaslapā atspoguļotas karjeras izglītības aktualitātes un pasākumi