Aktuāla informācija par personalizētās viedkartes „Jelgavas pilsētas skolēna apliecība” izgatavošanu

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 18.06.2020. lēmumu “ Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” līdzšinējā elektroniskā skolēnu apliecība tiek nomainīta ar personalizēto viedkarti “ Jelgavas pilsētas skolēna apliecība”, kas nodrošinās skolēnam izmantot pašvaldības piešķirto pabalstu braukšanas maksas segšanai sabiedriskajā transportā un pabalstu ēdināšanai skolā, neatkarīgi no skolēna deklarētās dzīves vietas.

Lai skolēns saņemtu personalizēto viedkarti „Jelgavas pilsētas skolēna apliecība”
(turpmāk- skolēna apliecība) :