Montesori terapija

     Montesori terapiju apmeklē izglītojamie no 1.-4.klasei. Nodarbībās tiek nostiprinātas izglītojamo zināšanas matemātiskajās darbībās un skaitļos, tiek veicināta izpratne par lielumiem un daļām. Strādājot ar dažādiem materiāliem, tiek radīta interese par lasīšanu un valodas apguvi. Montesori terapijas laikā tiek attīstīta sīkā roku muskulatūra, kas veicina rakstītprasmes sekmīgu apguvi. Nodarbībā izglītojamie brīvi izvēlas materiālu, caur kuru apgūst jaunas prasmes. Izmantojot maņas materiālus,
izglītojamie pilnveido, attīsta iztēli un abstrakto domāšanu.

     Montessori valodas vingrinājumi ietver vairāku prasmju apguvi, kuras nepieciešamas valodas attīstībai: priekšmetu pārošanu, šķirošanu, grupēšanu, klasificēšanu, vārdu krājuma bagātināšanu, spēju skaņot, rokas sagatavošanu rakstītprasmei, burtu atpazīšanu un rakstīšanu, lasīšanu, stāstījuma veidošanu. Veiksmīgai valodas attīstībai pamatā ir bērna ticība saviem spēkiem, spēja koncentrēties un vēlme izzināt.