Bibliotēka

Skola nav iedomājama bez bibliotēkas, tā mainās līdzi laikam

     Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas struktūrvienība, kura gan pedagogiem, gan skolēniem nodrošina pieeju informācijai. Uz bibliotēku skolēni nāk ne tikai saņemt grāmatas lasīšanai, bet arī mācās apgūt prasmi meklēt informāciju un noteikt tās atrašanās vietu skolas bibliotēkā. Informatīvo prasmju apguve skolēniem sadarbojoties ar bibliotekāru ir vitāli svarīga izglītības pilnveidē.
     Skolas bibliotēkas kā izglītības, informācijas un kultūras iestādes loma pieaug, jo mācību procesā lielāks uzsvars tiek likts uz skolēnu patstāvīgo darbu un lielāku nozīmi iegūst skolēnu mācības ārpus tiešajām mācību stundām.
Skolas bibliotēkas darbības mērķis ir kļūt par efektīvu līdzekli skolēnu izziņas procesā, izmantojot un pielietojot atbilstošu bibliotēkas krājumu un mūsdienīgu tehnoloģiju aprīkojumu. Bibliotēka veic izglītojošo darbu, kā rezultātā skolēns gūst ne tikai zināšanas kādā konkrētā jomā, bet arī vispārējās prasmes, kas ļauj veiksmīgi darboties gan pazīstamās, gan arī nezināmās, neskaidrās dzīves situācijās.

Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni skolēnu izglītošanas procesā:

     Moderno informāciju tehnoloģiju pielietošana ir mūsu skolas bibliotēkas kā izglītības, kultūras, un informācijas centra neatņemšana sastāvdaļa. Bibliotēka ir pirmā vieta skolā, kur skolēni dodas meklēt nepieciešamo informāciju, lai apmierinātu radušos zinātkāri, rakstītu referātus un izstrādātu projektus. Skolēni izmanto visus bibliotēkā pieejamos resursus. Prasmi atrast, lietot, analizēt un izvērtēt iegūto informāciju skolēni apgūst sadarbībā ar bibliotekāru un pedagogiem.
     Skolas bibliotēka sniedz iespēju skolēniem apgūt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas mācībām visa mūža garumā.