Uzziņu zīmulīši

Sākot ar šo mācību gadu mūsu skolā visās klasēs un programmās tiek īstenotas jaunajā kompetenču pieejā balstītās mācību programmas atbilstoši Skola 2030.

Skola 2030 visi mācību priekšmeti ir sadalīti septiņās mācību jomās.

Lai aktualizētu šo sadalījumu un radītu to skolēniem vieglāk izprotamu un uztveramu, esam skolā izveidojuši uzziņu zīmulīšus.  Katrai jomai ir savs zīmulītis, kurš pāraug zināšanu kokā ar vizuālajiem simboliem, kuri raksturo konkrētos mācību priekšmetus. Gan skolotājiem, gan skolēniem ir iespēja tos papildināt, pilnveidot, pieliekot klāt tos simbolus, kuri viņiem šķiet nozīmīgi un svarīgi. Tādejādi netieši attīstot un pilnveidojot skolēnos vizuālizpratni.

Kā vienu no skolas prioritātēm šajā mācību gadā esam izvirzījuši skolēnu aktīvāku iesaisti e-klases lietošanā un iepazīstināšanu, iedrošināšanu lietot dažādas digitālās mācību metodes. Tāpēc pie jomu zīmuļiem ir kvadrātkodi ar dažādu informāciju. Arī šie kvadrātkodi tiek papildināti.

Skolotāja, IT mentors Mārīte Jevstigņejeva