2023./2024. mācību gada noslēguma pasākums

Mācību gada svinīgajā noslēguma pasākumā mēs kopīgi atskatījāmies uz padarīto un sasniegto šajā mācību gadā. Skolēni saņēma skolas atzinības rakstus par labiem mācību sasniegumiem un centību mācībās, kā arī par aktīvu piedalīšanos skolas un pilsētas pasākumos.

Vecāku līdzdalība dažādos pasākumos ir nozīmīgs un svarīgs atbalsts visa mācību gada garumā, tādēļ mēs esam pateicīgi ikvienam mūsu skolēnu vecākam, bet pašiem aktīvākiem pasniedzam arī pateicības rakstus.

Pateicības vārdus veltījām arī mūsu skolotājiem, jo viņi ir iedvesmas avots un atbalsts, bez kura mūsu skolēni nebūtu sasnieguši tik daudz.

Mūsu skola īsteno programmu “ Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, kuru mērķis ir veicināt skolēnu pozitīvu uzvedību un sadarbību. Programmu koordinē skolas psihologs Natālija Gairene-Belozuba, kura pasniedza atzinības rakstus aktīvākajām klasēm katrā klašu grupā.

Pateicības vārdus izteicām arī mūsu skolas tehnisko darbinieku kolektīvam, jo pateicoties viņiem gan skolēni, gan skolotāji mācās un strādā sakoptā, mājīgā un drošā vidē.

Pateicības rakstu par atbalstu un nozīmīgu ieguldījumu skolas darbā saņem arī mūsu skolas inspektors Mārtiņš Venšavs, kurš atrada pieeju ikvienam skolēnam un uzturēja drošību un kārtību skolas telpās un skolas teritorijā.

Lai skaisti dzīves ceļi,

lai krāsainas dienas,

lai sirds spoži mirdz,

lai sapņi īstenojas.

          (L.Valters)